ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη της συμμετοχής των αλλοδαπών ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων αλλοδαπών ανηλίκων, στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή της κοινότητας υποδοχής μέσω συγκεκριμένων πολιτιστικών πρωτοβουλιών και παιχνιδιών  με τον τοπικό πληθυσμό. Να παρέχει ένα καινοτόμο μοντέλο ένταξης και ενεργού συμμετοχής αλλοδαπών ανηλίκων μέσω του παιχνιδιού.

Δραστηριότητες

Προσδιορισμός των υφιστάμενων ορθών πρακτικών στην πολιτιστική ένταξη των αλλοδαπών ανηλίκων σε τοπικό επίπεδο. Ανάπτυξη και δοκιμή μιας εναλλακτικής προσέγγισης για την ένταξη των συνοδευμένων ή ασυνόδευτων  αλλοδαπών ανηλίκων με ντόπιους νέους μέσω παιχνιδιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων: 8 πιλοτικά έργα Lab31 – εργαστήρια που βασίζονται σε δραστηριότητες αναψυχής, όπως αθλητισμός, χορός, μουσική… Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων ευαισθητοποίησης.
Στόχος: Αλλοδαποί ανήλικοι, περιλαμβανομένων ασυνόδευτων αλλοδαπών ανηλίκων, 6-18 χρόνων.

Αναμενόμενο αποτέλεσμα

Να δώσει ένα μοντέλο για την ένταξη και την ενεργό συμμετοχή αλλοδαπών ανηλίκων στην κοινότητα υποδοχής μέσω ψυχαγωγικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Να επιτρέψει στα ξένα παιδιά και τους νέους, χωρίς διακρίσεις, να γνωρίζουν πλήρως το δικαίωμά τους να παίζουν, Άρθρο 31 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ανάπτυξη της ικανότητας των αλλοδαπών ανηλίκων να επικοινωνούν με την τοπική κοινότητα και να συμμετέχουν σε αυτή. Αλλαγή της στάσης της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά στους αλλοδαπούς ανηλίκους, ξεκινώντας από τους νεότερους. Να μειώσει τον αποκλεισμό.

Βασικά παραδοτέα

ένα εναλλακτικό μοντέλο για τη συμμετοχή των αλλοδαπών ανηλίκων στην τοπική κοινωνική ζωή: 8 πιλοτικά εργαστήρια «παιχνιδιού» (παιχνίδια και πολιτιστικές δραστηριότητες για ανήλικους και ντόπιους)· πίνακες συνεντεύξεων με τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη· ενημερωτικά βίντεο· ανοιχτές ημέρες παρουσίασης, σεμινάρια στα σχολεία· ντοκιμαντέρ για την εμπειρία των εργαστηρίων. DVD, Τελικό Συνέδριο, εκδόσεις.