Projekt

Cílem projektu je rozvoj účasti nezletilých cizinců i nezletilých cizinců bez doprovodu na kulturním a společenském životě hostitelské komunity. Cíle jsou realizovány skrze specifické kulturní a herní iniciativy s místním obyvatelstvem. Poskytneme inovativní model integrace a aktivní účast nezletilých cizinců prostřednictvím hry.

Aktivity

Identifikace stávající dobré praxe v kulturní integraci nezletilých cizinců na místní úrovni. Rozvoj a testování alternativního přístupu k integraci nezletilých cizinců (s i bez doprovodu) s rodilou mládeží skrze hry a kulturní aktivity: pilotní projekty 8 LAB – workshopy založené na takových rekreačních aktivitách jako je sport, tanec, hudba,… Rozvoj inovativních nástrojů pro zvyšování povědomí.

Cílová skupina

Nezletilí cizinci (s i bez doprovodu), 6-18 let.

Očekávané výsledky

Poskytnout model pro integraci a aktivní účast nezletilých cizinců v hostitelské komunitě skrze odpočinkové a kulturní aktivity. Bez diskriminace umožnit dětem cizinců a mladistvým jejich právo na hru, dle článku 31 Úmluvy o právech dítěte. Rozvíjet schopnost nezletilých cizinců v komunikaci s místní komunitou a stát se její součástí. Změnit občanský postoj společnosti týkající se nezletilých cizinců. Snížit vyloučení.

Hlavní výstupy

Alternativní model pro účast mladistvých cizinců na životě místní komunity: 8 “herních” pilotních workshopů (herní a kulturní aktivity pro nezletilé a místní): společná sezení u kulatého stolu zúčastněných stran, informační video spoty, dny otevřených dveří, semináře na školách, dokumentární film o zkušenostech z workshopů. DVD, závěrečná konference, publikace.