OPU

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) je nezisková, nevládní a humanitární organizace, která byla založena v Praze v roce 1991 jako občanské sdružení. Od roku 2014 je OPU spolkem podle občanského zákoníku. OPU již již 25 let pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice.

Mezi hlavní činnosti organizace patří poskytování bezplatného právního a sociálního poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a další cizincům v České republice, pořádání vzdělávacích programů pro laickou i odbornou veřejnost a další aktivity zaměřené na podporu integrace cizinců. OPU každý týden pravidelně navštěvuje všechny uprchlické tábory v ČR, všechny detence, zajiždí na letiště v Praze a do integračních center za osobami, které získaly azyl nebo doplňkovou ochranou. Její právníci a sociální pracovníci jsou k dispozici také v 5 městech ČR. Jedním z cílů OPU je také boj proti xenofobii a rasové a národnostní nesnášenlivosti.

Pomoc nezletilým dětem bez doprovodu rodičů

Již od vzniku OPU na podzim roku 1991 pracovníci organizace řešili případy nezletilých cizinců bez doprovodu zákonných zástupců na území ČR (jak žadatelů o mezinárodní ochranu, tak migrantů) – dále jen NBD. Vzhledem ke specifikům práce s NBD vznikl v OPU v roce 2003 specializovaný tým pro NBD složený z právníka a sociálního pracovníka.

OPU stálo i při vzniku Zařízení pro děti-cizince (dále jen ZDC) zřízeného MŠMT ČR v roce 2004, kam jsou nyní umisťováni všichni NBD vyskytující se na území ČR. Se ZDC NBD tým OPU velmi blízce spolupracuje – 1x týdně pracovníci OPU dojíždějí do ZDC, kde poskytují bezplatné sociální a právní poradenství a mj. se podílejí na řešení pobytové situace klientů.
V současné době je OPU jedinou neziskovou organizací, která se systematicky věnuje této specifické skupině klientů, reaguje na aktuální systém péče o NBD, jeho případné nedostatky a snaží se svými aktivitami vyplňovat případné mezery v tomto systému péče o nezletilé bez doprovodu na území ČR.

OPU nabízí nezletilým klientům následující služby:

 • Bezplatné sociální a právní poradenství.
 • Nabízí pomoc při řešení pobytové situace v ČR.
 • S pomocí dobrovolníků OPU organizuje volnočasové aktivity v ZDC.
 • Prostřednictvím projektů a sponzorských darů se snaží zajistit finance na jazykové, odborné nebo sportovní kurzy, učebnice či školní pomůcky.
 • Realizuje workshopy připravující NBD na samostatný život po dosažení zletilosti.
 • Podle potřeb klientů zajišťuje/zprostředkovává psychologickou pomoc.

NBD tým má non-stop telefonní krizovou linku pro NBD, na kterou se mohou klienti obracet v případě nouze, či potřeby řešení aktuální situace.V případě potřeby zajišťujeme pro klienty také tlumočníky. Se zletilými NBD zůstávají pracovníci OPU v kontaktu i po jejich odchodu ze Zařízení pro děti-cizince a i nadále jim poskytují sociální a právní poradenství, zejména pak sociální asistenci při hledání zaměstnání, bydlení, nebo při jednáních s úřady.

Dům na půl cesty

Posláním sociální služby domu na půl cesty s názvem „Podporované bydlení pro mladé uprchlíky“ je pomoci mladým lidem-cizincům bez rodinného zázemí plnohodnotně se začlenit do společnosti. Cílovou skupinou domu OPU na půli cesty jsou mladí cizinci od 18 do 26 let, kteří před dosažením zletilosti byli zařazeni do kategorie „nezletilý bez doprovodu“ (dále jen NBD) a v minulosti byli uživateli Zařízení pro děti-cizince MŠMT (dále jen ZDC) a mladí cizinci od 18 do 26 let, bez rodinného zázemí či pocházející z nefunkčních rodin, kteří přicházejí z jiných pobytových středisek či integračních azylových zařízení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky (dále jen SUZ MV ČR).

Cíle domu na půli cesty:

 • Pomoci mladým cizincům orientovat se v běžných životních situacích v českém prostředí
 • Podporovat mladé cizince při hledání a udržení legálního zaměstnání.
 • Pomoci mladým cizincům naučit se hospodařit s vydělanými penězi a být ekonomicky nezávislým na druhých.
 • Poskytnout pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
 • Vést mladé cizince k samostatnosti a odpovědnosti za vlastní osobu.
 • Pomoci mladým cizincům naučit se vyhledat a využít pomoc.
 • Pomoci mladým cizincům znát svá práva a povinnosti.
 • Podporovat mladé cizince při aktivním hledání vlastního bydlení.

Kontakt

Martin Rozumek – OPU Director
martin.rozumek@opu.cz

OPU – www.opu.cz
Email: opu@opu.cz
Tel. 00420 730158779
Fax: 00420 233371258
www.opu.cz